top of page

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1        Deze algemene voorwaarden (Hierna “AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten door ons en de klant.

 

1.2        Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van ons, wordt elke overeenkomst beheerst door de bijzondere voorwaarden in de door ons aanvaarde bestelling of in de door de klant aanvaarde offerte en deze AV, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, ongeacht enige bepaling in de documenten van de klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen de AV en de bijzondere voorwaarden in de tussen ons en de klant gesloten overeenkomst, hebben de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst voorrang en hebben de AV een aanvullende werking.

 

1.3        Wij houden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze producten, prijzen en aan deze AV, in het bijzonder in geval van wijzigingen in de regelgeving of bij marktschommelingen.

 

1.4        Het feit dat wij ons op een bepaald moment niet beroepen op één van de bepalingen in de AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich op een later tijdstip te beroepen op een van de bepalingen.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1        Alleen bestellingen die schriftelijk zijn opgesteld (met inbegrip van e-mail) worden aanvaard. Wij zijn niet gebonden aan bestellingen, tot wanneer deze schriftelijk zijn aanvaard of totdat wij er uitvoering aan geven.

 

2.2        Elke bestelling moet alle informatie bevatten die wij nodig hebben om de bestelling en de haalbaarheid ervan te analyseren.

 

2.3        Onze offertes zijn louter informatief en geldig gedurende de erop vermelde periode. Bij gebrek hieraan zal de offerte geldig zijn voor een periode van dertig kalenderdagen.

 

2.4        Het opmaken van offertes en prijsopgaves, inclusief de raming van de hoeveelheden, zijn een gratis service die wij verlenen en zijn louter gebaseerd op de gekende gegevens verstrekt aan ons door de klant, de gemiddelde moeilijkheidsgraad en kostenstructuur.

 

2.5        Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misrekeningen in hoeveelheden en/of prijszetting. De klant dient te allen tijde de door ons gemaakte berekening, te toetsen aan zijn eigen berekeningen en aan de specifieke situatie ter plaatse. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende werkzaamheden, bijkomende moeilijkheden etc. zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

2.6        Behoudens schriftelijke toestemming van ons, kan een bestelling niet geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of eenzijdig worden gewijzigd door de klant, nadat wij de bestelling hebben aanvaard.

3. PRIJS

3.1        De producten en/of diensten worden verkocht tegen het tarief dat van kracht is op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.2        Onze prijzen zijn exclusief belastingen, taksen en kosten, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.3        Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten, enz. zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

 

3.4        Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te herzien als de relevante prijzen van materialen, lonen en/of energie tussen het aanvaarden van de bestelling en/of de offerte en de uitvoering van het werk of de levering van de goederen met meer dan 5% gestegen zijn.

4. LEVERING EN UITVOERING

4.1        De klant aanvaardt dat al onze verbintenissen ten aanzien van de klant middelenverbintenissen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend en niet bindend.

 

4.2        Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak, gebeurt de levering van goederen steeds Ex Works Temse zoals ingevuld volgens de Incoterms 2020. De klant draagt steeds het risico van het transport van goederen, zelfs indien wij voor de kosten van het transport, tenzij uitdrukkelijk een andere Incoterm is bepaald in de bijzondere voorwaarden van de offerte, bestelling of overeenkomst.

 

4.3        Overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie in ons nadeel, indien dit expliciet en schriftelijk zo werd overeengekomen en na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Het totaalbedrag van de eventuele vergoeding voor vertragingsschade is steeds gelimiteerd op maximaal 5% van het factuur bedrag excl. BTW.

 

4.4        We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aan overmacht, aan een fout van de opdrachtgever, aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en/ of oplevering door voorgaande aannemers, of aan elke andere omstandigheid waardoor de levering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

 

4.5        De klant is exclusief verantwoordelijk om de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig te bekomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot milieu- en stedenbouwkundige vergunningen.

5. BETALING

5.1        Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.

 

5.2        Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de erin opgenomen betalingstermijn en op het erin opgenomen rekeningnummer.

 

5.3        Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar en doet alle eventueel verleende kortingen vervallen.

 

5.4        Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet toepasselijk ingevolge de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), verhoogd met 2% per jaar, met een minimum van 10% op jaarbasis en dit tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag; van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 100 EUR en een maximum van 1.250 EUR voor inningskosten. Wanneer de door ons gemaakte inningskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, behouden wij ons het recht voor om een bijkomende vergoeding te vragen op vertoon van de corresponderende bewijzen.

 

5.5        Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht de overeenkomst op te schorten, op risico van de klant. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen.

6. BETALINGSWAARBORG

Bij twijfel over de kredietwaardigheid van de klant hebben wij het recht zakelijke of persoonlijke waarborgen/zekerheden of een voorschot te eisen, hetzij voor hetzij tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zelfs wanneer het toekennen van waarborgen of een voorschot niet voorzien werd in de overeenkomst.

 

De klant moet deze waarborgen of het voorschot verstrekken binnen de redelijke termijn die is aangegeven in de aangetekende brief die hem daartoe door ons wordt gezonden.

7. KLACHTEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1        Betwistingen over leveringen van goederen of oplevering van werken te geschieden binnen de 8 dagen na (op)levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na deze periode. Ingebruikname van het werk zal gelden als oplevering.

 

7.2        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verstrekken we geen garanties over de geleverde producten en het geleverde werk en garanderen we onder meer niet dat die goederen of werken geschikt zijn voor een bepaald doel (“fitness for purpose”).

 

Voor geleverde producten gaan onze garantie- en vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot gebreken in elk geval niet verder dan die van onze leveranciers.

 

We zijn niet aansprakelijk voor producten of werken met een niet-substantiële afwijking in kleur, afmeting enzovoort (zonder limitatief te willen zijn) die geen impact heeft op de functionaliteit en werking van het product of het werk.

 

Onze aansprakelijkheid voor eventuele verborgen gebreken in de door ons geleverde goederen of de door ons gerealiseerde werken, is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 12 maanden na de (op)levering ervan.

 

Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht werkdagen na de vaststelling van het gebrek door de klant of nadat de klant het redelijkerwijze had moeten vaststellen en in ieder geval nog binnen de voormelde termijn 12 maanden na de datum van de levering van de goederen of de oplevering van de werken, schriftelijk aan ons te worden gemeld. De melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.

 

             We wijzen ten slotte elke aansprakelijkheid af voor een gebrek in elk van de hierna vermelde gevallen (niet-limitatieve opsomming):

(i)        indien de producten of werken zijn getransformeerd, gewijzigd of gebruikt in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de stand van de techniek of

(ii)      indien de schade te wijten is aan nalatigheid van de klant, aan onjuiste omstandigheden van opslag, behandeling of gebruik;

(iii)     indien de klant of een derde aan de geleverde producten wijzigingen aanbrengt of herstellingen uitvoert zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(iv)     indien de klant niet onmiddellijk alle nodige maatregelen heeft genomen om de schade te beperken die door een gebrek wordt veroorzaakt;

(v)      indien de klant ons belet een gebrek te verhelpen of verbeteringen aan het product of werken aan te brengen;

(vi)     indien de klant de producten of diensten gebruikte voor enig ander doel dan het doel waartoe de producten of diensten waren bestemd of geschikt zijn, dan wel ze heeft gebruikt in strijd met de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.

 

7.3        Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade die uitsluitend aan ons is toe te rekenen, met uitsluiting van indirecte schade zoals reputatieverlies, personeelskosten, gemiste besparingen, waardeverminderingen van goederen, enz.), immateriële schade of verlies van winst, ongeacht de reden voor de vordering of de rechtsgrond waarop deze schade-eis is gebaseerd. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval zal worden uitbetaald door onze aansprakelijkheidsverzekeraar en, indien onze aansprakelijkheidsverzekeraar onverhoopt geen dekking zou verlenen, tot maximaal 20% van de factuurwaarde van de producten of werken die aanleiding hebben gegeven tot de schade.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen en materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Indien goederen dienen te worden verzonden gebeurt dit op risico van de klant.

9. OVERMACHT EN IMPREVISIE

9.1        We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging het gevolg is van een geval van overmacht.

 

In geval van overmacht hebben we automatisch het recht om de lopende bestellingen of leveringen op te schorten, of om de uitvoering ervan te vertragen, zonder dat enige schadevergoeding of andere vergoeding is verschuldigd. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 15 dagen duurt, behouden we ons het recht voor om onze verbintenissen te annuleren, zonder enige vergoeding of andere remedie voor de klant. Indien we bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk onze verplichtingen zijn nagekomen of als we door overmacht slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn we gerechtigd om elk deel van de producten of werken dat reeds vóór het intreden van de overmachtssituatie werd geleverd, afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oproer, binnenlandse onrust, epidemie, terreurdaden, aardbevingen, brand, explosies, stormen, overstromingen of andere natuurrampen, storingen van het transport, bevoorradingsmoeilijkheden, tekorten aan grondstoffen, stakingen of andere protestacties, verbeurdverklaring of andere acties van overheidswege of, meer in het algemeen, elke andere toevallige gebeurtenis die de tijdige en/of correcte uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of vertraagt en die redelijkerwijze onvermijdbaar is.

 

Overmacht kan geen rechtvaardiging zijn voor laattijdige betaling van onze facturen door de klant.

 

9.2        Onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen aanleiding geven tot heronderhandeling van de contractuele voorwaarden om het contractueel evenwicht te aanvaarden zoals het bestand bij het indienen van de offerte of aanvaarden van de bestelling.

10. VERBREKING OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Onverminderd enig ander contactueel of wettelijk recht, houden wij ons het recht voor om de overeenkomst of overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden na het versturen van een aangetekend schrijven dat zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van 5 werkdagen in elk van de hierna vermelde gevallen:

(i)          elke niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en/of deze AV, waaronder niet betaling van één of meerdere facturen op vervaldag;

(ii)         de klant verkeert in staat van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of stopzetting van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.

 

10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de klant of verbroken door de klant, is de klant ertoe gehouden om naast de betaling van de prijs voor de reeds geleverde en of aangekochte goederen of het reeds uitgevoerde en of geleverde werk, ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die overeenstemt met 30% van de prijs van de nog niet geleverde goederen of het nog niet geleverde werk, onverminderd het recht om de werkelijke schade aan te tonen, indien deze hoger zou liggen en onverminderd het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.

11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

11.1 Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die ons door de klant worden meegedeeld, te bewaren en te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

11.2 De persoonsgegevens die door de klant aan ons worden doorgegeven, zijn onderworpen aan computerverwerking en kunnen door ons en onze zakelijke partners worden gebruikt voor de verwerking, de uitvoering en het beheer van bestellingen. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens niet te communiceren aan andere derden dan haar commerciële partners die belast zijn met de uitvoering, levering en/of betaling van de bestellingen. Wij kunnen echter wel worden verplicht om deze informatie bekend te maken in reactie op een bevel van de wettelijke autoriteiten.

 

11.3 Iedere natuurlijke persoon die zijn of haar identiteit bewijst, kan zijn of haar recht op toegang tot, rectificatie en/of verwijdering van informatie die op hem of haar betrekking heeft en die in onze databanken is opgenomen, uitoefenen op verzoek dat per post aan ons wordt gericht en naar de maatschappelijke zetel wordt gestuurd.

12. TAALVERSIES

In geval van discrepantie tussen de Nederlandstalige en de anderstalige teksten van deze AV die de klant ontvangt, zal de Nederlandstalige tekst doorslaggevend zijn.

13. DEELBAARHEID

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze AV onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze AV niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat afdwingbaar is of niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

14. GESCHILLEN

14.1 Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

14.2 Geschillen inzake de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.

bottom of page